PROSPERE « amna khalé yo kham ni diankh yi laniouy gueuna miine que sen yaye »

24

Guiss Guiss du 02/06/2021.

source